آموزشگاه عکاسی فرتورگران لیان کارگاه آموزشی عکاسی خبری را توسط استاد داریوش عسکری برگزار کرد.
این نشست تخصصی که در روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار شد آقای محمد یوسفی ضمن ابراز خیر مقدم به حضار گرانقدر به اهمیت عکاسی خبری اشاره کرد.

در این کارگاه آقای داریوش عسکری از اساتید برجسته عکاسی خبری کشور به آموزش کارگاه عکس خبری پرداخت.
ایشان با تعریف عکاسی خبری بیان کردند: یک عکس خبری میتواند یک جریان را رقم بزند.
در رابطه با تاریخچه عکس خبری صحبت کردند و جایگاه امروز خبرگزاری‌ها و صفحات مجازی اشاره نمودند.
ایشان در رابطه با اهمیت عکس خبری افزودند:
از عوامل مهم عکاسی خبری، برقراری ارتباط، جسارت‌ورزی، فداکاری و از خودگذشتگی، محتوا و موضوع خبری دانست.
آقای عسکری اصول و ارزش‌های خبری را دربرگیری، شهرت، برخورد، استثنا و شگفتی‌، بزرگی، مجاورت، زمان و تازگی دانستند.فرتورگران/
عکاس اسماعیل کارگر